Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar van 19 april 2018 om 19.30 uur in de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar,

(aangenomen op Algemene Ledenvergadering (ALV) dd 25 arpil 2019)

 Aanwezig: 65 leden en daarbij 5 leden van het Dagelijks Bestuur en 6 leden van het Algemeen Bestuur, totaal 76.

 1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom. De enorme opkomst wordt zeer op prijs gesteld.

 1. Notulen van de ALV van 21 juni 2017                                                                                  

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.                                                                                          

 1. Ingekomen en verzonden stukken

Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden H. van Zuylen van Nijevelt, van Hövell tot Westerflier, Paulides, Hogewind, De Jager, De Vos van Steenwijk, Lubsen, Stallinga, Van der Graaf, Wassenaarse Volkstuindersvereniging.

Algemene Bestuursleden: Binnen Klingen – heer Jaap van Dijk, Nieuw Wassenaar – de heer Ate Meijer.

Er zijn behoudens de Uitnodiging van 23 maart 2018 waarbij toegevoegd zijn de Jaarcijfers over 2017 en de Begroting voor 2018 alsmede de Agenda voor deze Algemene Ledenvergadering geen verdere stukken voor deze vergadering verzonden.

 1. Jaaroverzicht

Voorzitter Lintjer geeft in vogelvlucht een uitgebreid verslag van een intensief en feestelijk Jubileumjaar. 2017 was het Chinese jaar van de Haan en dat was toepasselijk op het Wassenaarse waar veel werd “gekraaid”. Aan het begin van het jaar nam burgemeester Charlie Aptroot het over. Bij de eerste raadsvergadering onder zijn leiding spraken de Vrienden in en riepen op tot gezond bestuur en zelfstandigheid van Wassenaar. Uit de peiling die in de zomer gehouden werd onder de bewoners (een initiatief van en uitvoering door de Vrienden), bleek dat meer dan 80% vóór zelfstandigheid van deze gemeente is. Ook kwam uit de peiling dat men zich veilig wil voelen in Wassenaar, dat de groene buffer bij Valkenburg behouden moet worden, dat er geen permanente bebouwing aan het strand mag komen en de N44 ondertunneld moet worden.

Daarnaast werd “Vijftig jaar Vrienden” feestelijk gevierd. De maandelijkse satellietevenementen die vooraf gingen aan de Slotmanifestatie op 5 november en voorbereid werden door een goed geoliede Jubileumcommissie onder leiding van Dagelijks Bestuurslid Wim Tordoir, bleken steeds zeer succesvol te zijn. Vanwege het verzoek om dergelijke evenementen te blijven organiseren heeft het Dagelijks Bestuur besloten de komende jaren in ieder geval twee jaarlijks excursies te organiseren.

De Slotmanifestatie met panel-leden Jaap Smit (Commissaris van de Koning), Annemarie Jorritsma en Simon Kooistra over Civil Society onder leiding van debatleider Philip Walkate bleek zeer nuttig en educatief vanwege de discussie over zelfstandigheid. Vooral naar aanleiding van de prikkelende opmerkingen van de Commissaris.

Een greep uit de overige dossiers en onderwerpen waar de Vrienden zich aktief voor hebben ingezet zijn Avalex (met name het ophalen van tuinafval), onze bijdrage aan het beleid aangaande de nieuwe visie op het Cultureel Erfgoed, de samenwerking en bijdragen aan de Structuurvisie (die buitengewoon goed werd voorbereid en in overleg met vele instanties tot stand is gekomen). Vervolgens de noodzaak tot ondertunneling van de N44, de groene buffer bij Valkenburg (in samenwerking met de Stichting Valkenburg Groen), het behoud van Huize Den Deyl (kritisch meedenken over de financiële haalbaarheid van diverse opties op de lange termijn alsmede inspreken daarover), de uitdunning van het Ganzenhoekbos (waar een evenwichtig compromis is gesloten tussen de Stichting, de Vrienden en Staatsbosbeheer en de Provincie tot tevredenheid van één ieder).

Het huidige jaar 2018, is het jaar van de “Hond”. Dat staat voor harmonie en idealen. Buitengewoon toepasselijk ook voor het politieke en bestuurlijke Wassenaar. De Vrienden pleiten daarom ook dit jaar voor een open en stabiele bestuurscultuur, financiën die op orde zijn en de bereidheid tot operationele samenwerking.

De Vrienden zijn overtuigd dat de harmonie op bestuursniveau in grote mate aanwezig is zodat deze idealen daadwerkelijk verwezenlijkt kunnen worden.

Voor de goede orde verzoekt de voorzitter alle leden om de presentielijsten, die op de tafels in de zaal liggen, te tekenen.

 1. Financiën
  1. Jaarrekening 2017

De penningmeester, de heer van Leeuwen, geeft een toelichting op de cijfers zoals die gepubliceerd en verzonden zijn in het overzicht van baten en lasten over 2017 en 2016. Concluderend merkt de penningmeester op dat de contributieontvangsten ruim boven het budget bleken te zijn waarvan vooral de “Club van 50”- inkomsten meer dan 50% hoger waren (tegenover de begrootte 50 leden werden het er 88 en bovendien was de gemiddelde ontvangst per betalend lid hoger dan vooraf begroot).

De kosten van het gehele lustrumjaar met de maandelijkse evenementen en de Slotmanifestatie waren nauwelijks hoger dan voorzien. De publicatiekosten die over 2017 gemaakt zijn, vielen lager uit. Al met al is daarmee het Eigen Vermogen weliswaar gedaald van Euro 7.294 naar Euro 4.764 maar was dat een mindere daling dan verwacht ondanks de eenmalige grote uitgave van Jubileumkosten. Los van het Lijsttrekkersdebat dit jaar, staan er voor 2018 geen grootse evenementen op stapel zodat het Eigen Vermogen de komende jaren weer kan stijgen. Wel neemt de penningmeester en het Dagelijks Bestuur de aanbeveling van de Kascommissie over om een uitgavenpost te begroten voor eventueel nagekomen lustrumkosten en voor toekomstige feestelijkheden, zoals over 5 jaar een lustrumviering.

  1. Begroting 2018

De penningmeester licht vervolgens de Begroting 2018 toe.

Was er in 2017 nog een negatief saldo van Euro 2.530, in de Begroting voor 2018 wordt een positief saldo van Euro 400 begroot. In de begroting is dus een voorziening getroffen deels voor nagekomen posten en deels om alvast te sparen voor een volgend lustrum. Los van de uitgaven voor het Lijsttrekkersdebat op 14 maart dit jaar, waarvoor zaalhuur en een vergoeding voor de debatleider reeds zijn betaald, gaat het de rest van dit jaar om meer reguliere en beperkte uitgaven.

De penningmeester is qua ledencontributies voorzichtigheidshalve uitgegaan van een aantal van 80 leden van de Club van Vijftig. Dat levert een bedrag van Euro 4000 aan inkomsten op voor die groep. Voorts is voor de overige betalende leden, uitgegaan van 320 betalende leden voor 2018 met een gemiddeld contributiebedrag van Euro 22.

Het onderhoud van de website vergt meer kosten waardoor de uitgaven daarvoor ruimer worden begroot. Door de stijging van het aantal leden mét mailadres, heeft het Dagelijks Bestuur veel kunnen bezuinigen. Dit uit zich in de vermindering van portokosten en minder drukkosten. De Dagelijks Bestuursleden bezorgen de brieven aan leden met alleen een postadres, persoonlijk, ieder in zijn een eigen wijk. Wel dient iedere verzending opgemaakt te worden en de overige zendingen voor de restant postadressen te worden afgedrukt waardoor enige kosten genoodzaakt zijn. Hiervoor gebruiken wij de diensten van de heer Mulder die ons al jarenlang bijstaat en adviseert. De bedoeling is door middel van expertise die aanwezig is binnen het Dagelijks Bestuur deze kosten evenwel nog verder te doen dalen.

Verslag kascommissie

De heer Jacobson doet verslag van de werkzaamheden van de Kascommissie. Hij constateert dat het Dagelijks Bestuur erin is geslaagd om de inkomsten op een structureel hoger niveau te brengen vooral vanwege een verhoogd aantal leden van de “Club van Vijftig”. De inkomsten zijn zelfs 40% hoger dan in 2016!

Tevens waren de Jubileumkosten minder dan voorzien mede vanwege de vorig jaar getroffen voorziening. Vanwege het feit dat het Dagelijks Bestuur in staat was hogere inkomsten te genereren en te zorgen voor verdere besparingen waardoor de forse Jubileumkosten uit de lopende cashflow konden worden gefinancierd, verdient het Dagelijks Bestuur een groot compliment.

Op basis van de deugdelijke administratie over het Jaar 2017, wordt een positieve verklaring afgelegd en stelt de heer Jacobson voor om décharge te verlenen aan het Bestuur.

Rotatie Kascommissieleden en Décharge bestuur

Het voorstel van de kascommissie om het bestuur te dechargeren wordt met applaus begroet. De voorzitter verklaart dat het Bestuur hierbij is gedechargeerd en legt uit dat er jaarlijks geroteerd wordt met leden bij de Kascommissie. Hij vraagt de zaal of er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om in de toekomst in de Kascommissie zitting te nemen. Zij zich kunnen opgeven bij het Dagelijks Bestuur.

De voorzitter meldt dat de heer Jacobson nu aftreedt als lid van de kascommissie. De heer Lettinga volgt de heer Jacobson op. Mevrouw Nelisse is nog een jaar lid van de kascommissie en zal leidend zijn. De leden zijn akkoord met de installatie van de heer Lettinga.

 1. Aftreden voorzitter John Lintjer

Zoals de leden hebben kunnen zien, staat het aftreden van de voorzitter van de Vereniging op de agenda.

Over een mogelijke opvolger is al uitgebreid gesproken binnen het Dagelijks Bestuur maar omdat er nog geen geschikte kandidaat is gevonden, zal Bart van Leeuwen in de tussentijd optreden als waarnemend-voorzitter. De zoektocht naar een actieve en betrokken Wassenaarder en tevens deskundige voorzitter gaat door.

De leden worden zo spoedig mogelijk bericht zodra een opvolger bekend is en suggesties zijn natuurlijk welkom.

De voorzitter draagt na deze woorden de voorzittershamer over aan de heer Bart van Leeuwen, die vice-voorzitter is. Na mooie woorden aan het adres van John Lintjer waarbij hij de twaalf jaar voorzitterschap benoemt, één van de langst zittende voorzitters die de Vrienden hebben gehad, somt hij een aantal hoogtepunten op in die twaalf woelige jaren. Voorts roemt hij zijn actieve en kundige leiderschap en zijn sturing en vooruitziende blik tijdens het Jubileumjaar met de vele populaire evenementen en als klap op de vuurpijl de succesvolle en drukbezochte Slotmanifestatie op 5 november 2017. En begin dit jaar werd op 14 maart ook nog een Lijsttrekkersdebat georganiseerd met als gevolg de grootste opkomst tot nu toe. Duidelijk is dat het werk voor de Vrienden wekelijks veel tijd kost en het is vanwege persoonlijke omstandigheden dat John daarom met spijt afscheid neemt. De voorzitter bedankt hem bijzonder hartelijk.

De waarnemend voorzitter kondigt aan dat de vergadering hiermee nog niet ten einde is. Kort vóór de ALV is namelijk een Algemeen Bestuursvergadering gehouden. Tijdens die vergadering is een voordracht gedaan om de heer Lintjer het erelidmaatschap van de Vereniging toe te kennen (conform de Statuten is een voordracht vereist ook namens de AB-leden).

Het voorstel om John Lintjer tot erelid te maken is omdat zijn inspanningen in de afgelopen twaalf jaar voor de Vereniging zodanig groot en waardevol zijn geweest dat hij het erelidmaatschap meer dan verdient. Daarmee is punt 6a op het laatst toegevoegd aan de agenda van deze Algemene Ledenvergadering. Alleen op deze manier bleef dit voorstel een verrassing.

Applaus vanuit de overvolle zaal volgt waarmee de leden instemmen met het toekennen van het erelidmaatschap aan John Lintjer.

Aan John Lintjer en zijn vrouw Jenny worden vervolgens een grote bos bloemen overhandigd en tevens een schitterend gedenkbord om hem te danken voor zijn werk als voorzitter en te feliciteren met zijn toegekende erelidmaatschap.

John Lintjer neemt nog wel de gelegenheid te baat om één ieder hartelijk te danken voor de samenwerking en bedankt vooral de Dagelijks Bestuursleden voor hun grote inzet voor Wassenaar dat een bijzondere plaats heeft in de volle Randstad en groen en bewoonbaar moet blijven.

 1. Rondvraag

Na deze feestelijkheden zijn er geen vragen voor de rondvraag.

Sluiting

De heer Van Leeuwen sluit daarom om 20.15 uur de vergadering, zodat na een korte pauze waarnemend-burgemeester Frank Koen zijn toespraak kan houden.

                                                    

Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar van 28 juni 2017 om 19.30 uur in de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar

 

Aanwezig: 71 leden inclusief 5 leden van het Dagelijks Bestuur en 3 leden van het Algemeen Bestuur.

 1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom. De enorme opkomst wordt zeer op prijs gesteld.

De voorzitter doet voorts aan allen het verzoek om de questionnaire die binnenkort verspreid wordt, in te vullen. Deze questionnaire mag naar anderen gestuurd worden en wordt ook naar alle wijkverenigingen gezonden. De burgemeester is omtrent de questionnaire van te voren op de hoogte gesteld en de uitslag van de questionnaire zal tijdens de Slotmanifestatie op zondag 5 november besproken worden. Bij deze nodigt de voorzitter meteen alle aanwezigen uit om met ons het 50-jarig bestaan officieel te vieren tijdens de Slotmanifestatie op 5 november 2017 hier in de Warenar.

 1. Notulen van de ALV van 21 juni 2016                                                                              

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.                                                                                          

 1. Ingekomen en verzonden stukken

Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Van Rij, Van Zuylen van Nijevelt, Hendrickx, Overdevest, Slats, Van Lith, de Vos van Steenwijk, Binnendijk, van Leembruggen en algemene bestuursleden Steinebach (Groot Deijleroord) en Baart (Backershagen). Er zijn behoudens de Nieuwsbrief met de agenda geen verdere stukken voor deze vergadering verzonden.

 1. Bestuursaangelegenheden

Voorstel tot toetreden mevrouw de Roij-Weekers

Het voorstel om mevrouw De Roij-Weekers te laten toetreden tot het Dagelijks Bestuur wordt met applaus uit de zaal aangenomen.

Mevrouw Overdevest-Sprenkels is vorig jaar tot het Dagelijks Bestuur toegetreden doch heeft vanwege een ernstige hersenoperatie geen werkzaamheden kunnen doen.

 1. Financiën
  1. Jaarrekening 2016

De penningmeester, de heer van Leeuwen, geeft een toelichting op de cijfers zoals die gepubliceerd zijn in de Nieuwsbrief van juni 2017. Uit de jaarcijfers over 2016 blijkt dat het financieel een mooi jaar was met een netto resultaat van € 390 met als grootste kostenpost het Lustrum ten bedrage van € 4.091,- waarin

€ 4000 als voorziening was opgenomen.

De post “ Club van Vijftig leden” was begroot op een totaal van 40 leden maar het werden er zelfs 63.

Voor de reguliere contributie-ontvangsten waren er 283 betalende leden met een gemiddeld betaald bedrag van € 21,--. Alles bij elkaar waren de contributie-inkomsten met in totaal € 9435 hoger dan verwacht en een duidelijke verbetering ten opzichte van 2015.

Voor wat de kosten betreft voor bijeenkomsten en vergaderingen (huur van de Warenar), geldt dat die lager waren dan begroot omdat er in 2016 slechts eenmaal gebruik is gemaakt van een ruimte in plaats van de 3 keer die voorzien was. Daardoor is er een veel lager bedrag uiteindelijk in rekening gebracht voor deze post.

De post Publikaties (waar vorig jaar tijdens de ALV discussie over was) is dit jaar lager uitgevallen. De toezegging tijdens de vorige ALV om over 2016 minder drukkosten te maken, is opgevolgd. Het merendeel van de Nieuwsbrieven wordt nu per mail verstuurd. Dit is mogelijk geworden omdat de meeste leden inmiddels een mailadres hebben opgegeven.

Overigens was de nieuwe Brochure die vorig jaar gemaakt is, niet begroot maar de Brochure levert veel bekendheid met de Vrienden en daardoor nieuwe leden op.

De secretariaatskosten over 2016 tonen een gemiddeld beeld in vergelijking met voorgaande jaren. Op basis van deze gunstige cijfers over 2016 heeft het Dagelijks Bestuur besloten een hogere voorziening voor het Lustrum van dit jaar te treffen (van € 4000, begroot was € 800).

De penningmeester meldt nog een aantal belangrijke punten.

Als eerste is het ledenaantal min of meer gelijk gebleven per eind 2016 ten opzichte van 2015, maar in het voorjaar 2017 zijn de dubieuze debiteuren benaderd. De afspraak is dat als een lid gedurende 3 jaar geen contributie betaalt, dit lid geschrapt kan worden van de ledenlijst. Daarom zijn in totaal 50 brieven uitgegaan met een laatste herinnering voor betaling. Daarvan hebben er 2 leden alsnog betaald. Een verklaring voor het gegeven dat van het overige deel niets meer is vernomen, is waarschijnlijk het feit dat zij verhuisd of overleden zijn en dat dit niet door is gegeven aan onze administratie.

In de tweede plaats een mededeling over het huidige betalingsgedrag: 77% van de leden betaalt de jaarlijkse contributie. Het DB gaat ervan uit dat dit percentage hoger komt te liggen vanwege de “opschoningsaktie”.

Als laatste doet de penningmeester een oproep aan alle leden om een mailadres aan ons toe te sturen. Dit in verband met het verder verlagen van de drukkosten en het vergemakkelijken van het contact met de Vereniging.

De heer Daae vraagt of de wijkverenigingen ook contributie betalen.

De penningmeester antwoordt bevestigend. Hij merkt daarbij op dat er enkele verenigingen zijn die een aantal jaren niet hebben betaald. Er zijn er echter ook die Euro 50 betalen.

 1. Begroting 2017

De penningmeester licht vervolgens de Begroting 2017 toe.

Hij is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een aantal van 50 leden van de Club van Vijftig. Dat levert een bedrag van € 2500 inkomsten op voor die groep. Voorts is in plaats van 283 overige betalende leden, uitgegaan van 300 betalende leden voor 2017 met een gemiddeld contributiebedrag van € 21. Het komt immers voor dat leden een bedrag van ofwel € 20, 25, 40 of soms nog een ander bedrag overmaken. Vandaar dit gemiddelde.

Met het Jubileum dit jaar waarbij de sponsor-inkomsten in totaal € 1745 bedragen (ING en Van Lanschot), zijn er nog andere inkomsten. Zoals de vacatiegelden van mevrouw Detiger die ons jaarlijks een bedrag overmaakt ivm haar deelname aan de zgn. Meyendel-vergaderingen. Dit bedrag is voor 2017 ingeschat op € 200.

Het aantal vergaderingen en bijeenkomsten is hoger begroot dan voor 2016 en wel op 3 maal.

Er wordt 3 maal een digitale Nieuwsbrief voorzien voor de post Publikaties. Het uitgangspunt voor de Begroting is dat er eenmaal per jaar een gedrukt exemplaar wordt toegezonden.

Voor het Lustrum in 2017 worden kosten ingeschat ten bedrage van totaal ongeveer € 15000. Naast de alreeds in 2016 getroffen voorziening en betaalde kosten

(tbv € 4091) wordt derhalve een kostenpost begroot van € 10.520 voor 2017.

De penningmeester licht toe dat de afgelopen jaren vanwege de reguliere contributie-betalingen en gematigde uitgaven, weliswaar een aardige vermogenspositie is opgebouwd, maar dat een bijzondere Lustrumviering (50 jarig Jubileum!) een grote uitgavenpost rechtvaardigt en dus deze positie zal aantasten.

Weliswaar daalt het Eigen Vermogen door dit evenement naar plm € 2000, maar het gaat om een eenmalig groot evenement. Vanaf volgend jaar zullen we weer “normaal” draaien en de vermogenspositie weer op peil brengen.

Inmiddels hebben wij vanaf januari iedere maand al mooie satellietevenementen gehad, die zeer succesvol waren.

Rest nog het Slotevenement op 5 november toe te lichten. Op zondag 5 november zal in de Warenar een laatste evenement worden gehouden waarvoor de Commissaris van de Koning wordt uitgenodigd en er een programma wordt voorbereid waar een discussie over de “Civil Society” en over de Toekomst van Wassenaar wordt gepresenteerd. Ook wordt gezorgd voor amusement en drankjes met muziek. Voor die dag is Euro 2500 begroot. Het lustrumboek dat wordt geschreven zal dan ook worden aangeboden en de kosten daarvoor zijn begroot op Euro 8.000.

De voorzitter licht toe dat de Begroting van 2017 dit jaar aan de late kant wordt gepresenteerd (het is nu al eind juni) maar vindt dat de cijfers die begroot zijn daardoor realistischer, in het moeilijk inschatbare Lustrumjaar. Hij vraagt of er nadere vragen en/of opmerkingen zijn.

Vanuit de zaal komt de vraag of het Dagelijks Bestuur volgend jaar de Begroting eerder kan presenteren, bijvoorbeeld in februari, aan het begin van het jaar. De Voorzitter zegt toe te proberen de Begroting volgend jaar eerder te presenteren en dankt de penningmeester voor zijn toelichting.

Verslag kascommissie

De heer Jacobson doet verslag (zie bijlage: Verklaring van de Kascommissie 2016) en stelt voor om het Bestuur te dechargeren.

Rotatie Kascommissieleden en Décharge bestuur

Het voorstel van de kascommissie om het bestuur te dechargeren wordt met applaus begroet. De voorzitter verklaart dat het Bestuur hierbij is gedechargeerd en legt uit dat er jaarlijks geroteerd wordt met leden bij de Kascommissie. Hij vraagt de zaal of er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om in de toekomst in de Kascommissie zitting te nemen. Zij zich kunnen opgeven bij het Dagelijks Bestuur.

De voorzitter meldt dat mevrouw Van Deursen nu aftreedt als lid van de kascommissie. Mevrouw Nelisse is gevraagd om haar plaats in te nemen. De heer Lettinga is gevraagd om te zijner tijd de heer Jacobson op te volgen. De heer Jacobson is nog een jaar lid van de kascommissie. De leden zijn akkoord met de installatie van mevrouw Nelisse.

 1. Rondvraag

De voorzitter verzoekt alle leden om de presentielijsten die op de tafels in de zaal liggen, te tekenen.

Voorts kondigt de voorzitter aan dat hij binnen enkele minuten de Burgemeester, de heer Charlie Aptroot, zal verwelkomen. De burgemeester komt aansluitend aan onze Algemene Ledenvergadering en zal zijn visie geven op de toekomst van Wassenaar. De voorzitter benadrukt hierbij dat de Vrienden van mening zijn dat de Gemeente zich heel goed zelf kan besturen. Na het Bestuurskrachtonderzoek van BMC heeft de benoemde waarnemend burgemeester twee taken meegekregen van de Commissaris van de Koning. De eerste is de financiële situatie en de begroting op orde krijgen en de tweede is de bestuurscultuur binnen de Gemeente verbeteren. De burgemeester pakt deze zaken nu aan en heeft als doel dat het bestuurlijk apparaat in optima forma functioneert. Tijdens de Slotmanifestatie van 5 november 2017 zal de burgemeester eveneens aanwezig zijn en zal de voortgang van dit proces weer aan de orde komen.

Graag kondigt de voorzitter ook al het Lijsttrekkersdebat aan dat een week vóór de Verkiezingen op 14 maart 2018 gehouden zal worden. Het Verkiezingsdebat is een traditie van de Vrienden en hij vraagt de leden deze datum alvast te noteren.

De heer Berckelaer vraagt of het Bestuur bekend is met de roofoverval op de Lijsterlaan eerder dit jaar en merkt op dat de veiligheid in Wassenaar een ernstige zaak is. De politie is naar zijn mening tekort geschoten.

De voorzitter antwoordt dat de Vrienden op de hoogte zijn van deze overval en dat de insteek van de politie is om geen informatie te verstrekken om de bevolking niet onnodig te alarmeren. Dat is eerder ook al gebeurd in een periode dat er veel inbraken waren.

De heer Driedonks sluit zich aan bij de heer Van Berckelaer en suggereert de burgemeester hieromtrent vanavond vragen te stellen.

Overigens complimenteert de heer Driedonks het DB met de voortreffelijke notulen om vervolgens te vragen hoe het met de “Drones” staat.

De voorzitter geeft aan dat dit echt een vraag voor de burgemeester is. Hij licht toe dat het gebied dat bestemd is voor Drones aan de Noordrand van Wassenaar zou komen te liggen. Er moet wel een groene buffer blijven tot Katwijk. Door wethouder Maat is het Bureau Strootman Landschapsarchitekten ingehuurd om een plan te ontwikkelen om de groene buffer in te richten.

De heer Driedonks geeft aan dat de veiligheid ook in het geding is.

De heer Lubsen is positief over alle aktiviteiten door de Vrienden in het kader van AVALEX. Hij verzoekt dit onderwerp hoog op de agenda te laten staan. Zo is er op de Konijnenlaan heel veel groen. Er staan 15 eiken in zijn tuin en de meeste bladeren vallen pas in december. De huidige nieuwe regeling van éénmaal per week groen ophalen geldt tot eind november. Daarna is er tot 1 april slechts eens in de twee weken groenophaal. Hij verzoekt de Vrienden dit goed in de gaten te houden en dit beleid in dit opzicht bij te sturen.

De Voorzitter zegt toe dit onderwerp aktief in de gaten te houden. Er zijn keuzes gemaakt die inderdaad bij grote delen van Wassenaar niet goed vallen.

De heer Ten Arve sluit zich graag aan bij de heer Lubsen en vraagt nog waarom de lelijke blauwe papierbak er is gekomen. Ook wil hij de Vrienden attenderen op een kastje dat op de Lange Kerkdam is opgehangen door de Gemeente om het aantal auto’s te registreren. Bij navraag werd hem gezegd dat het hem niets aangaat.

Tot slot complimenteert hij het Dagelijks Bestuur van de Vrienden van Wassenaar met het mooie Lustrumprogramma en doet dat namens alle leden.

De voorzitter dankt hem voor de complimenten en reageert dat de blauwe papierbak al jaren in gebruik is. Eerst alleen in bepaalde wijken maar nu in heel Wassenaar. De opmerking over het kastje op de Lange Kerkdam met de reactie van de Gemeente neemt het DB graag mee.

 

 1. Sluiting

De heer Lintjer sluit om 20.25 uur de vergadering.